GDPR

SFH Integritetspolicy

1. Integritetspolicy
Denna integritetspolicy beskriver vilka uppgifter vi hanterar gällande våra medlemmar, hur och varför vi tar emot och använder upplysningarna samt hur vi tillvaratar våra medlemmars rättigheter och följer föreskrifterna och lagen.
• Insamling, lagring, sammanställning och övrig hantering av personuppgifter är reglerat i GDPR (General Data Protection Regulation). Lagen ställer hårda krav gällande konfidentialitet och säkerhet gällande behandling av personuppgifter.
• Datainspektionen kontrollerar att lagen efterföljs.
• Personuppgifter är upplysningar och information som kan knytas till en fysiskperson exempelvis namn, bostadsadress.

2. Hantering av personuppgifter
SFH ansvarar för att föreningens hantering av personuppgifter sker i enlighet med lagen. Med ansvarig avses i lagen den/de som bestämmer syftet med lagring av personuppgifter samt hur dessa hanteras. Det är SFH som ansvarar för att hanteringen av personuppgifter sker i enlighet med lagen.

3. Vilka typer av personuppgifter hanteras
• När du är medlem i SFH lagrar vi din kontaktinformation (inkluderat namn, profession, arbetsplats, telefonnummer, e-postadress samt då uppgiften lämnats bostadsadress). Upplysningar som lämnats i samband med föreningens verksamhet som exempelvis sökt/erhållet stipendium, deltagande i seminarium/föreläsning kan också lagras.

4. Vad upplysningarna används till
• Kontaktupplysningar och upplysningar om ditt medlemskap lagras främst för att kunna administrera ditt medlemskap. Det innefattar bland annat kommunikation med dig gällande medlemskapet och att kunna delge dig information.
• Medlemsmatrikeln i sin helhet är endast tillgänglig för SFH:s medlemmar.

5. Lagring av personuppgifter
Vi lagrar personuppgifter endast så länge det är nödvändigt utifrån föreningens verksamhet och i enlighet med lagen. Det innebär att lagringstiden kan variera. Bokföringslagen gör att fakturaupplysningar måste lagras i fem år. Kontaktupplysningar behöver vi lagra så länge du är medlem i SFH.

6. Hur vi hanterar upplysningar
Vi arbetar systematiskt med informationssäkerhet och använder såväl tekniska som organisatoriska säkerhetsföreskrifter för att skydda personuppgifter mot missbruk.

7. Kontaktuppgifter
Om du har frågor eller vill komma i kontakt med oss med anledning av lagring av personuppgifter, kan du kontakta oss via email: Ordforande.sfh@gmail.com