Stadgar

§ 1 Svensk Förening för Handrehabilitering
är en intresseförening för legitimerade arbetsterapeuter (AT) och legitimerade fysioterapeuter/sjukgymnaster (SG) och andra yrkesgrupper som arbetar med rehabilitering inom handkirurgi.

 

§ 2 Föreningen har till uppgift
Att verka för samarbete och kunskapsutbyte mellan AT och FT/ SG samt andra yrkesgrupper inom handkirurgisk rehabilitering.
Att verka för kvalificerad fortbildning av AT och FT/SG inom handkirurgisk rehabilitering.
Att verka för metodutveckling och forskning inom handkirurgisk rehabilitering.
Att verka för spridning av kunskap om handrehabilitering.
Att verka för internationellt samarbete inom handrehabilitering.

 

§ 3 Medlemskap
kan erhållas av legitimerad arbetsterapeut och legitimerad fysioterapeut/sjukgymnast samt andra yrkesgrupper som arbetar inom handrehabilitering. Medlemskap sökes hos föreningens styrelse och efter erlagd inträdes- och årsavgift kan sökande erhålla medlemskap. Medlem som inom 1 månad efter påminnelse ej erlagt årsavgift anses ha utträtt ur föreningen. Kommersiellt medlemskap kan erbjudas företag och privatperson som vill stödja föreningen. Kommersiellt medlemskap är begränsat till företag vars affärsidé är relaterade till utrustning eller produkter inom handrehabilitering. SFH tar inte ansvar för kvalitén på företagens produkter. Hedersmedlemskap. Till hedersmedlem kan utses en person som varit av utomordentlig betydelse för handrehabiliteringens utveckling. Hedersmedlemskap beslutas av årsmötet.

 

§ 4 Styrelsen
Styrelsen leder föreningens verksamhet, förvaltar dess tillgångar, kallar till årsmöte och upprättar medlemsförteckning. I styrelsen skall finnas både AT och FT/SG. Tre av fem ordinarie styrelsemedlemmar samt en av två suppleanter skall arbeta på Handkirurgisk specialistenhet. Medlem som arbetar med försäljning av produkter relaterade till handrehabilitering får inte sitta kvar i ledningen, detta för att förhindra jävsituation. Om styrelsemedlemmen börjar nytt arbete som innebär försäljning får denne sitta kvar till nästkommande styrelsemöte, och därefter avgå. Styrelsen består av ordförande, kassör, sekreterare samt 2 övriga ledamöter jämte 2 suppleanter. Ordförande, kassör, sekreterare och ledamöter väljs på 2 år och suppleanter på 1 år. Vid styrelsemöte förs protokoll. Styrelsen är beslutsför då 4 ledamöter är närvarande. Vid omröstning gäller det förslag som får enkel majoritet. Vid lika rösttal avgör ordförandes röst.

 

§ 5 Årsmöte
Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ. Årsmöte äger rum på dag som bestäms av styrelsen.
Föreningens räkenskapsår omfattar tiden 1/1 – 31/12. Kallelse till årsmöte skall utgå minst 2 månader i förväg. Vid årsmöte föredrages verksamhets- och revisionsberättelse, beslutas om ansvarsfrihet för styrelsen, fastställes årsavgiftens storlek samt väljs styrelseledamöter, 2 revisorer samt valberedning 2 personer (AT och FT/SG). Revisorer och valberedning väljs på 1 år. Medlemmarnas rätt att besluta i föreningens frågor utövas vid årsmötet med en röst per medlem. Rösträtt skall utövas personligen eller genom fullmakt. Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast 1 månad före årsmöte.

 

§ 6 Stadgeändring
Ändring av stadgar beslutas av årsmötet på vars föredragningslista ärendet varit uppfört. Ändring av stadgar fordrar 2/3 majoritet.

 

§ 7 Upplösning av föreningen
kan ske om 4/5 av föreningens medlemmar så beslutar vid allmän omröstning. Fastställelse av upplösning skall ske vid ordinarie årsmöte. I händelse av behållna tillgångar skall dessa disponeras på så sätt som årsmötet beslutar.